Jump to Navigation

بازرسین شورا

آقای رئوف رحیم زاده

بازرس شورای مرکزی
شماره تماس: 5717
محل کار: دانشکده مواد

آقای محمدرضا رجبی

بازرس شورای مرکزی
شماره تماس: 3578
محل کار: دانشکده منابع طبیعی

آقای مجتبی شیخی

بازرس شورای مرکزی
شماره تماس: 5756
محل کار: دانشکده مواد


Main menu 2

by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی