Jump to Navigation

عملکرد شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان

تب‌های اولیه

ضعیف
51% (%count رای)
متوسط
22% (%count رای)
خوب
27% (%count رای)
تمام آرا: 88


Main menu 2

Poll | by Dr. Radut