Jump to Navigation

عملکرد شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان

تب‌های اولیه

ضعیف
52% (%count رای)
متوسط
22% (%count رای)
خوب
26% (%count رای)
تمام آرا: 92


Main menu 2

Poll | by Dr. Radut