Jump to Navigation

عملکرد شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان

تب‌های اولیه

ضعیف
49% (%count رای)
متوسط
21% (%count رای)
خوب
30% (%count رای)
تمام آرا: 71


Main menu 2

Poll | by Dr. Radut